​ព ស់អ្នកតា១០នាក់ចា បមិនចង់ឈ្នះ មានការយា. យីពេក អ្នកស្រុកនាំគ្នាធ្វើបែបនេះ (មានវីដេអូ)

KHB/បរទេស៖ ពស់ថ្លា ន់ចម្លែ កល្បីអ្នកតាកា ន់មួយត្រូវបានអ្នកភូមិលីដើរកា ត់ភូមិបង្កការភ្ញា ក់ផ្អើ លក ក្រើកម នុសសចាស់ក្មេ ងស្រីប្រុស។ ព ស់ថ្លា ន់ដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានគេដឹងមានទំងន់មិនក្រោម១០០គីឡូនោះឡើយ ខណៈត្រូវបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគ្នាចង់ជាងដប់នាក់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដោយសារតែមានអ្នកគិតមិនល្អ ចង់យា យីដល់ព ស់នេះទើបធ្វើដូច្នេះតែម្តង។ អ្នកភូមិជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្រើនបានគោរពដល់ពស់នេះខ្លាំ ងណាស់ទោះបីជាអ្នកខិ លខូ ចខ្លះមិនចូលចិត្តក៏ដោយ។ ព ស់នេះជានិច្ចជាកាលអ្នកស្រុកតែងផ្តល់ចំណីជាមាន់ទា និងសា ច់ផ្សេងៗជាអាហារទើបបានជាមានមាឌធា ត់ទ្រលុកទ្រលន់យ៉ាងដូច្នេះ ៕ តើប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមបញ្ចេញមតិតាមរយះខំមិន និងសូាមអញ្ចើញទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ ស្សនាវីដេអូ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *